درخواست مهم طالبان از ایران چه بود؟

15 قوس 1402 ساعت 13:40


احمد وحیدی وزیر کشور ایران عنوان کرد: اتباع ‌به صورت موقت اینجا هستند و وقتی بستر آماده شد باید به کشور خود بازگردند.
اتباعی که مجوز ندارند باید برگردانده شوند و کسانی هم که مجوز دارند باید سامان‌دهی شوند.
وی گفت: ‌‌با حکومت طالبان صحبت کردیم که این اتباع باید برگردند و طالبان از ما فرصت خواست.
وحیدی افزود: ‌به دنبال ساماندهی اتباع با ایجاد سازمان ملی مهاجرین هستیم، ‌دشمن به دنبال افغانی‌ستیزی و درگیری بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌هاست که این مورد پذیرش ما نیست.


کد مطلب: 166555

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/166555/

جمهور
  https://www.jomhornews.com