پایگاه خبرگزاری جمهور 21 میزان 1400 ساعت 12:56 http://jomhornews.com/fa/news/143522/ -------------------------------------------------- عنوان : چین فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را محکوم کرد و خواستار برخورد قاطع با آنها شد -------------------------------------------------- وانگ یی وزیر خارجه چین بار دیگر بر برخورد قاطع و عدم تحمل حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تاکید کرد. متن : به گزارش جمهور به نقل از شینهوا، وانگشامگاه سه شنبه در نشست ویدیوییرهبران گروه ۲۰ دربارهمساله افغانستان همچنین برتلاش برای بهبودمعیشت مردمافغانستان ومقابله با بحران انسانی در این کشور تاکید کرد. وی افزود: با درنظر گرفتن شرایطکنونی و دراز مدت افغانستان، انتخاب یکمسیر توسعه باز و فراگیر برای این کشور ضرورت دارد. وانگ همچنین خواستارتلاش برای متمرکز کردنشناخت مشترک و کمک به تشکیل سازوکارهای مختلف مرتبط با افغانستان شد. او که به عنواننماینده ویژه "شی جین پینگ"رئیس جمهوری خلق چین صحبت می کرد، افزود:تجربیات و درس های افغانستان در۲۰ سالگذشته بار دیگر نشان داد که احترام به انتخاب مستقل مسیر توسعه کشورها و درس گرفتن متقابل تمدن های مختلف از تجربیات دیگران، راه صحیح برایرفتار با یکدیگر است. به گفته وی، تحمیل ایدئولوژیخود به دیگران، مداخله خودسرانه در امور داخلیکشورهای دیگر و حتی توسل به مداخله نظامی، تنهاآشفتگی و فقرمستمر را به همراه خواهد داشت و فجایع انسانیجدی به بار می آورد. وزیر خارجه چین اظهار داشت: گروه ۲۰ باید با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های خودو بر اساس احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و حمایت از اجرای اصول اساسی"تحت رهبری افغانستان و متعلق به مردم افغانستان" برایصلح، ثبات، شکوفایی و توسعه افغانستان و منطقه نقش خود را ایفا نماید. در این نشست، رهبران کشورهای عضو گروه ۲۰ قول دادند یک میلیارد دالر به بازسازی افغانستان کمک کنند. خبرگزاری جمهور- امور بین الملل