پایگاه خبرگزاری جمهور 15 میزان 1397 ساعت 12:30 http://jomhornews.com/fa/news/108983/ -------------------------------------------------- عنوان : غنی واردات زعفران به کشور را منع کرد -------------------------------------------------- محمداشرف غنی رئیس جمهور، براساس پیشنهاد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، واردات زعفران به کشور را منع کرده است. متن : محمداشرف غنی رئیس جمهور، براساس پیشنهاد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، واردات زعفران به کشور را منع کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نصیراحمد رانی وزیر زراعت و آبیاری گفت که آقای غنی به هدف "حفظ جایگاه جهانی، پایداری کیفیت، ارزش افزایی و گسترش تولید زعفران افغانستان" واردات زعفران و پیاز زعفران را منع کرد. آقای درانی بیان داشت که تصمیم منع واردات زعفران و پیاز آن، پس از پیشنهاد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به ریاست جمهوری گرفته شده است. به گفته وی، وزارت زراعت در پیشنهادش به ریاست جمهوری ابراز کرده است:"از آن جایی که ورود و قاچاق زعفران و پیاز آن به داخل کشور در سال های اخیر باعث بعضی دشواری ها شده، این موضوع یکی از موانع عمده در راستای توسعه کشت و صادرات زعفران است؛ واردات و قاچاق زعفران و پیاز آن، دستاوردهای چشم گیر پروژه توسعه کشت زعفران افغانستان را متأثر می سازد و باعث کاهش تولید و کاهش علاقه مندی دهقانان به کشت آن می شود." وزیر زراعت گفت که اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان چندی قبل هم در دیدار با آقای غنی خواهان منع واردات زعفران و پیاز زعفران به کشور شده بودند. آقای درانی اظهار داشت که واردات زعفران و پیاز آن، باعث کاهش ارزش زعفران افغانستان، ورود و شیوع بیماری های گیاه زعفران و اُفت این صنعت در حال صعود می شود. براساس معلومات وزارت زراعت، زعفران افغانستان، اعتبار "مقام نخست بهترین کیفیت" را دارا است و ورود زعفران و پیاز زعفران خارجی، باعث می شود که زعفران بد کیفیت، به نام زعفران افغانستان، به بیرون صادر گردد و باعث لکه دار شدن نام نیک افغانستان در این زمینه شود. همچنان واردات زعفران و پیاز آن، باعث می شود که سکتور خصوصی و سرمایه گذاران علاقه مندی شان را برای سرمایه گذاری در این بخش، از دست بدهند. به گفته وزیر زراعت، بیش تر از پیش بینی ای که طرح پنج ساله ی انکشاف پایدار زعفران داشت، وزارت زراعت میزان کشت و تولید زعفران را افزایش داده است. وزارت زراعت، میزان تولید زعفران را در دو سال گذشته از 3.5 تن به 10.6 تن و ساحه کشت زعفران را از یک هزار و 50هکتار به پنج هزار و 205 هکتار بیش تر کرده است. خبرگزاری جمهور- کابل