پایگاه خبرگزاری جمهور 22 میزان 1398 ساعت 14:51 http://jomhornews.com/fa/news/121339/ -------------------------------------------------- عنوان : تصدی ملی بس به شرکت مسافربری ملی بس تغییر نام می‌کند -------------------------------------------------- طرح تغییر شخصیت حقوقی تصدی ملی بس به شرکت مسافربری ملی بس در نشست امروز شورای وزیران پیشنهاد شده است. متن : طرح تغییر شخصیت حقوقی تصدی ملی بس به شرکت مسافربری ملی بس در نشست امروز شورای وزیران پیشنهاد شده است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ انجنیر محمدخان معاون دوم ریاست اجرایی، گزارش کمیسیون موظف در باره تغییر شخصیت حقوقی تصدی ملی به شرکت مسافر بری ملی را به نشست امروز دوشنبه(22 میزان) شورای وزیران ارائه کرده است. محمدخان گفته که اساس نامۀ تغییر شخصیت حقوقی تصدی ملی بس از سوی وزارت مالیه ترتیب و به وزارت ترانسپورت راجع شده است. گفته می شود که تغییر شخصیت حقوقی این تصدی به منظور بهبود کار آن از سوی حکومت روی دست گرفته شده است. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت به وزارت ترانسپورت هدایت داده است تا این مبحث را هرچه زودتر به نشست کابینه پیش کش کند. همچنین، در نشست امروز شورای وزیران، وزارت اقتصاد، گزارش ربع سوم پروژه های انکشافی سال مالی 1398 را به جلسه ارایه کرده است. بر بنیاد گزارش این وزارت، 613 پروژه در سال جاری در نظر گرفته شده که از مجموع این پروژه ها کار 20 پروژه تا اکنون تکمیل شده و 456 پروژۀ دیگر هنوز زیر کار است. وزارت اقتصاد گفته که از مجموع پروژه ها کار 130 پروژه یا متوقف است و یا در پروسۀ تدارکات قرار دارد. این وزارت گفته که تا اینجای سال جاری مالی، 42 درصد کار پروژهای انکشافی پیشرفت داشته و 53 فیصد بودجۀ آن مصرف شده است. همچنین، وزارت مالیه گزارش عملکرد بودجه ربع اول الی ختم ربع سوم سال مالی 1398 را به جلسه ارایه کرد. بر بنیاد گزارش، در این مدت، 147 میلیارد افغانی یعنی 64 درصد عواید جمع آوری شده است. این در حالی است که بانک جهانی برای عواید افغانستان در سال جاری، 195 میلیارد افغانی هدف تعیین کرده است. خبرگزاری جمهور- کابل