فرصت‌های شغلی در افغانستان به شکل بی پیشینه کاهش یافته است
کنفرانس اقتصادی افغانستان؛ طالبان دیدگاه خود را ارائه کردند
اتحادیه اروپا نزدیک بیش از 250 میلیون یورو دیگر به افغانستان کمک کرد
بانک ملی پول نقد در اختیار تاجران قرار می‌دهد
حنفی: وسایل الکترونیکی بند برق کجکی عاجل خریداری شود
افغانستان و ترکمنستان روی تکمیل خط آهن آقینه و تورغندی توافق کردند
هیات طالبان با وزیر خارجه ترکمنستان روی تاپی و ساخت خط آهن گفتگو کرد
کابینه طالبان قرارداد شرکت TCRC برای تثبیت کیفیت تیل را فسخ کرد
آغاز برنامه جمع آوری مالیات از سوی طالبان؛ حنفی: مردم مطمئین باشند که پول شان ضایع نمی‌شود
بانک مرکزی پاکستان از بازگشایی صندوق جمع آوری کمک به افغانستان امتناع ورزید
پربازدیدترین