۰

رییس جمهور فرمان تخفیف و عفو مجازات محبوسین را صادر کرد

سه شنبه ۵ حمل ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۳
محمداشرف غنی رییس جمهور کشور به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فرمان تخفیف و عفو مجازارت محجوزین و محبوسین را صادر کرد.
رییس جمهور فرمان تخفیف و عفو مجازات محبوسین را صادر کرد
محمداشرف غنی رییس جمهور کشور به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فرمان تخفیف و عفو مجازارت محجوزین و محبوسین را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این فرمان که شامل 9 ماده است، امروز سه‌شنبه (5 حمل) همگانی شده است.

متن فرمان رییس جمهور در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین:

به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی
به تأسی از احکام جزء (18) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و جزء (6) مادۀ سه صد و پنجاه و چهارم قانون اجراآت جزائی، به منظور رفع تراکم و ازدحام زندانیان و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم:
عفو مجازات محجوزین و محبوسین
مادۀ اول:
(1) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزین ومحبوسین قشر اناث بدون در نظرداشت مدت سپری شدۀ شان، عفو و رها گردند.
(2) مدت باقی ماندۀمجازات محجوزین و محبوسین ذکور که الی پنج سال به حجز و حبس محکوم گردیده اند عفو و رها گردند.
(3) مدت باقی ماندۀمجازات محجوزین و محبوسین ذکور که به مدت بیش از پنج سال مجازات محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف مدت حجز یا حبس خود را سپری نموده باشند، عفو و رها گردند.
 (4) محبوسین که سن (60) سالگی یا بالاتراز آن را تکمیل نموده باشند، بدون در نظرداشت مدت سپری شدۀ حبس شان، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
عفو محبوسین و محجوزین مصاب به امراض صعب العلاج
مادۀ دوم:
(1) مجازات باقیمانده محبوسین و محجوزین مصاب به امراض صعب العلاج عفو و از حبس رها گردند:
(2) تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج در تمام ولایات از جانب کمیسیون مندرج ماده 29 قانون تنظیم امور زندان ها صورت می گیرد.
(3) ادارۀ زندان مربوطه مکلف است، مریضان مندرج فقرۀ (1)این ماده را به کمیسیون صحی معرفی نمایند.
تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین
ماده سوم :
تخفیف 3 بر 4 حصه مجازات محبوسین و محجوزین قشر اناث که به جرایم مندرج فقره(2) با رعایت حکم فقره (3) ماده 350 قانون اجراآت جزائی محکوم گردیده باشند، صورت گیرد.
اداره تنظیم امور زندانها برای محبوسین و محجوزین قشر اناث در اخذ ابرا ورثه مقتول در جرم قتل و رد نمودن مال و منفعت در جرم اختطاف به مجنی علیه تدابیر تسهیل و تشویق کننده اتخاذ مینمایند.
محجوزین و محبوسین ذکور که تا پنج سال محکوم به مجازات شده و قانونا یا به اساس این فرمان عفو آنها ممکن نباشد، با رعایت احکام ماده 350 قانون اجراآت جزائی 3 بر 4 حصه مجازات شان تخفیف گردد.
محبوسین و محجوزین که به بیش از پنج سال مجازات محکوم گردیده اند و نصف مجازات شانرا در زندان سپری اما مجازات شان قانونا تابع عفو نباشد متباقی مجازات شان تخفیف و رها گردند.
محجوزین و محبوسین ذکور که به بیش از پنج سال محکوم به مجازات شده اند با رعایت احکام ماده350 قانون اجراآت جزائی و فقره 3 ماده چهارم این فرمان 1 بر 4 حصه مجازات آنها تخفیف گردد.
حالات محدودیت و ممنوعیت عفو وتخفیف
مادۀچهارم:
احکام مندرج ماده 350 قانون اجراآت جزائی در عفو و تخفیف این فرمان قابل رعایت میباشد.
مرتکبین جرایم قتل، اختطاف، مواد مخدر، فساد اداری، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه و راهزنی که بیشتر از مدت پنج سال مجازات گردیده اند از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی گردند.
این فرمان شامل حال مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نمی گردد در مورد آنها قبلا فرمان جداگانه صادر گردیده طبقا اجراآت گردد.
محکومین که مریض صعب العلاج و کبر سن (60) سال هستند از حکم فقره 1 و 2 ماده چهارم این فرمان استثنا میباشند.
اقامه دعوای حق العبدی
مادۀپنجم :
تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.
مرجع تطبیق کننده
مادۀششم :
به منظور تطبیق عاجل و بموقع این فرمان در مرکز و ولایات کمیسیون های مقتدر تحت ریاست والیان ولایات مربوطه  و عضویت :
1- رئیس حارنوالی استیناف ولایت مربوطه
2- قوماندان امنیه ولایت مربوطه
3- رئیس امنیت ملی ولایت مربوطه
4- رئیس صحت عامه ولایت مربوطه
5- رئیس/ مدیر محبس ولایت مربوطه
6- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال
7- نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر
8- رئیس حارنوالی تطبیق فرامین مقام ریاست ج.ا.ا عضو در کمیسیون مرکز.
9- رئیس حارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات عضو در کمیسیون مرکز.
10- رئیس حارنوالی اختصاصی مبارزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی عضو در کمیسیون مرکز.
کمیسیون های مرکز و ولایات بنابر حالت اضطراری مکلف هستند تا مواد فرمان عفو و تخفیف را طی مدت (        )  تطبیق نمایند.
کمیسیون های موظف در تمام ولایات در رهائی و تخفیف مجازات زندانیان مطابق روحیه فرمان در مدت معینه اقدام و بعد از آن  لست اشخاصیکه از مزایای فرمان مستفید شده اند جهت توحید به اداره لوی حارنوالی ارسال و از آنطریق جهت تدقیق و اطمینان به ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا ارجاع گردد.
رخصتی محجوزین و محبوسین
مادۀ هشتم :
(1)کمیسیون های موظف تطبیق این
 فرمان در مرکز و ولایات به استثنای مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متباقی محکومین سایر جرایم را که مدت حبس شان الی پنج سال باقی مانده به ضمانت معتبر احضار سر و اطمینان از برگشت دوباره به زندان برای مدت بیست یوم رخصتی بدهند.
(2) مرتکبین جرایم مواد مخدر و فساد اداری در صورتی از رخصتی مستفید شده میتوانند که برعلاوه تکمیل شرایط مندرج  فقره (1) ماده هشتم این فرمان از بابت هر سال باقیمانده حبس یا حجز مبلغ یکصد هزار افغانی ضمانت بالمال به حساب موقت دولت تحویل نمایند.
تدابیر  وزارت صحت عامه
ماده نهم :
(1) وزارت صحت عامه در مرکز و ریاست های صحت عامه در ولایات مکلف اند محبوسین و محجوزین که رها، رخصت یا مجددا به زندان معرفی می گردند، چک صحی نموده، در صورت مشکوک بودن به ویروس کرونا تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
(2) وزارت صحت عامه مکلف است در تمام زندان ها برای محبوسین و محجوزین که به اساس این فرمان از زندانها رها و رخصت نمی گردند تدابیر و آمادگی جدی وقایوی و معالجوی از ویروس کرونا  را اتخاذ نمایند.

خبرگزاری جمهور- کابل
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین