سږ کال پر افغان ځواکونو ۴۹ نفوذي بریدونه شوي دي
لوستل کېدونکي
تر ټولو ډېر لیدل شوي