>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - جاپان نسبت به عدم بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی طالبان عمیقاً ابراز ناامیدی کرد
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( جاپان نسبت به عدم بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی طالبان عمیقاً ابراز ناامیدی کرد )) 
پربازدیدترین