>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - واکنش اغبر به سفر هیات طالبان به تاجیکستان؛ هیچ تغییری در سرقنسولگری خاروغ نیامده
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( واکنش اغبر به سفر هیات طالبان به تاجیکستان؛ هیچ تغییری در سرقنسولگری خاروغ نیامده )) 
پربازدیدترین