>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - محقق به صالح: روایت شیعه‌کشی طالبان در کابل، فضای ناامنی روانی را علیه جامعه شیعه‌ها تشدید می‌کند
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( محقق به صالح: روایت شیعه‌کشی طالبان در کابل، فضای ناامنی روانی را علیه جامعه شیعه‌ها تشدید می‌کند )) 
پربازدیدترین