له مونږ سره اړیکه
ستاسو له اړيکې څخه مننه کوم.
تر ټولو ډېر لیدل شوي