>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - یک محافظ اجمل رحمانی عضو پارلمان پیشین از سوی طالبان بازداشت شد
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( یک محافظ اجمل رحمانی عضو پارلمان پیشین از سوی طالبان بازداشت شد )) 
پربازدیدترین