>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - معاون سازمان ملل متحد: جهان به تداوم تعامل خویش با افغانستان تمرکز دارد
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( معاون سازمان ملل متحد: جهان به تداوم تعامل خویش با افغانستان تمرکز دارد )) 
پربازدیدترین